Usporedba troška poreza i doprinosa na plaće, ugovore i obavljanje djelatnosti

Uspoređujemo ukupne troškove poreza i doprinosa za različite vrste isplata koje se često pojavljuju u poslovanju poduzetnika.  Za odabir pojedine vrste isplate potrebno je zadovoljiti različite uvjete stoga navedeni primjeri najčešće nisu međusobno zamjenjivi pa nije uvijek moguće odabrati način kroz kojeg su davanja poreza i doprinosa najmanja.

Trošak poreza i doprinosa za primitke ostvarene kroz plaću i paušalno obavljanje djelatnosti ovisi o ukupnom mjesečnom ili godišnjem iznosu ovih primitaka.  Neto primici ostvareni kroz plaće različiti su i zbog osobnih odbitaka koji ovise o broju uzdržavanih osoba.  Svi neto primici u primjeru osim onih kroz ugovor student servisa različiti su ovisno o prirezu na porez na dohodak koji je različit ovisno o boravištu osobe kojoj se isplaćuju.  Zbog ovih razloga do kraja točnu usporedbu je moguće napraviti samo na konkretnom primjeru iznosa neto primitka i boravišta primatelja.

U sljedećoj tablici navedeni su faktori svih troškova poreza i doprinosa na primjerima mjesečne isplate 5.000 ili 10.000 kuna za osobu koja ima boravište u Zagrebu i ostvaruje pravo na osnovni osobni odbitak.  Pretpostavljamo i da su to primatelju jedini primici ili da oni ne utječu na promjenu poreznog statusa koja bi mogla dovesti do dodatnih troškova poreza i doprinosa.

Na primjeru faktora troška za autorski honorar umjetnika koji u tablici iznosi 1,400 tumačimo da će za neto primitak od 5.000 kuna biti potrebno ukupno isplatiti 5.000 x 1,400 = 7.000 kuna iz čega proizlazi da trošak poreza i doprinosa iznosi 2.000 kuna.  Najmanji trošak poreza i doprinosa u navedenim primjerima predstavlja faktor 1,059, a najveći 1,801 kod kojeg je ovaj trošak gotovo 14 puta veći od najmanjeg.

Tablica:  Faktori troškova poreza i doprinosa za različite vrste mjesečnih isplata

Vrsta isplate

Neto 5.000 kuna

Neto 10.000 kuna
Ugovor o djelu 1,666 1,666
Autorski honorar 1,400 1,400
Autorski honorar za umjetničko djelo 1,230 1,230
Obavljanje studentskih poslova 1,180 1,180
Plaća 1,571 1,801
Plaća bez doprinosa za zdravstveno 1,349 1,546
Paušalni obrt – osnovno zanimanje 1,285 1,154
Paušalni obrt – uz radni odnos 1,067 1,059
Dobit poduzeća 1,324 1,324

Za primitke koji u gornjoj tablici imaju jednak faktor i za primjer neto isplate od 5.000 i od 10.000 kuna, isti je faktor moguće primjenjivati bez obzira na iznos neto isplate.  Tako će primjerice za ugovor o djelu koji daje neto iznos od 20.000 kuna ukupno trebati platiti 20.000 x 1,666 = 33.320 kuna u čemu su porezi i doprinosi 13.320 kuna.

Na primitke ostvarene kroz ugovor o djelu i autorske honorare plaćaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje po stopi od 10%, zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5% te porez na dohodak po stopi od 24% i prirez na porez na dohodak ovisno o prebivalištu primatelja.  Različiti faktori troškova poreza i doprinosa navedeni u gornjoj tablici rezultat su postotka priznatih troškova koji umanjuju osnovice prilikom obračuna i iznose 30% za autorski honorar te 55% za autorski honorar za umjetničko djelo.  Bitna značajka sva tri ugovora je da se njima plaća naknada za samostalni rad za obavljanje ugovorenog posla za koje primatelj najčešće ne koristi resurse (npr. prostor i opremu) naručitelja, a priroda posla je jednokratna ili povremena.  Ugovor o isplati autorskog honorara mora biti u skladu s propisima koji definiraju autorska prava, a za korištenje olakšice pri isplati honorara za umjetničko djelo potrebno je osigurati i potvrdu jedne od propisanih umjetničkih udruga.

Rad studenata definiran je posebnim propisima o obavljanju studentskih poslova kojima se određuje i djelovanje posrednika – studentskih centara.  Ministarstvo znanosti donosi odluku o minimalnoj neto naknadi po satu koja se dobiva dijeljenjem minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj sa 160 sati i za 2020. godinu iznosi 25,39 kuna.  Na neto primitke obračunavaju se doprinosi od 5,5% i posredničke naknade od 12,5%.  Roditelji studenata gube pravo na poreznu olakšicu ukoliko uzdržavano dijete ostvari više od 15.000 kuna primitaka godišnje.

Plaća je naknada za nesamostalni rad prema ugovoru o radu.  Radnik povjerene poslove obavlja kontinuirano za trajanja ugovora o radu, koristeći resurse poslodavca (npr. prostor i opremu).  Na ugovorenu bruto plaću plaćaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje od 20% i zdravstveno osiguranje od 16,5%.  Porez na dohodak plaća se po stopama od 24% ili 36%, a prirez ovisno o prebivalištu primatelja.  Zakonom o doprinosima propisano je da je poslodavac koji zapošljava osobu bez prethodnog radnog staža oslobođen plaćanja doprinosa za prvih 12 mjeseci rada te osobe.  Isti zakon definira takvu olakšicu i prilikom zapošljavanja osoba mlađih od 29 godina na neodređeno vrijeme tijekom prvih pet godina njihovog rada.  Zbog ovih odredbi propisa troškovi plaća ovakvim radnicima su manji nego ostalima, kako je vidljivo i iz faktora navedenih u gornjoj tablici.

Određenu osobu moguće je angažirati za obavljanje pojedinog posla i ako ta osoba ima registriranu djelatnost bilo kao fizička osoba kroz obrt bilo kao vlasnik trgovačkog društva.  Obrti koji ostvaruju godišnje primitke do 300.000 kuna mogu odabrati paušalno oporezivanje djelatnosti u kom slučaju će troškovi poreza i doprinosa ovisiti o razredu godišnjih primitaka i činjenici predstavlja li djelatnost kroz obrt osnovno zanimanje ili dodatnu djelatnost (detaljnije pročitajte na poveznici).

Poduzeće će prije isplate dobiti vlasniku platiti 12% ili 18% poreza na dobit (u primjeru iz tablice pretpostavljamo 12%), a iz preostale dobiti će za vlasnika platiti 12% poreza na dohodak od kapitala i prirez ovisno o prebivalištu (detaljnije pročitajte na poveznici).

Primici ostvareni po osnovi samostalnog rada (ugovori o djelu i autorski honorari u gornjem primjeru), po osnovi paušalno utvrđenog dohotka i po osnovi kapitala (isplate dobiti u gornjem primjeru) smatraju se konačnim u smislu Zakona o porezu na dohodak.  Iz ovoga proizlazi da se za takve primitke ne mora podnositi godišnja prijava poreza na dohodak niti oni mogu utjecati na godišnju prijavu poreza na dohodak ako ju primatelj iz drugih razloga podnosi.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u lipnju 2020. godine.