Što je porez po odbitku i kako se plaća?

Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruje nerezident u Hrvatskoj.  Pojednostavljeno, nerezident je poduzeće koje u Hrvatskoj nema registriranu djelatnost ili sjedište.   Porez po odbitku definiran je člankom 31. Zakona o porezu na dobit.

Obveznik plaćanja poreza po odbitku je isplatitelj naknade, a osnovica je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu.

Porez po odbitku plaća se na:

  • kamate
  • dividende i udjele u dobiti
  • autorske naknade i naknade za druga prava intelektualnog vlasništva
  • naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge
  • naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.

Porez po odbitku plaća se po stopi od 10% na dividende i udjele u dobiti te 15% na sve ostale navedene naknade.

Porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve gore navedene naknade ukoliko je sjedište primatelja naknade u nekoj od država koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe važećem na dan isplate.

Ukoliko je ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nekom državom definirana drugačija stopa ili oslobođenje, porez po odbitku se za naknade prema primateljima iz te države plaća po stopi definiranoj u tom ugovoru ili se za pojedine vrste naknada ne plaća ako ugovor tako propisuje.

Plaćanje poreza po odbitku iz naknade ne utječe na obvezu obračuna PDV prema propisima o porezu na dodanu vrijednost.  Ako naknada podliježe obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, porez po odbitku plaća se na osnovicu bez poreza na dodanu vrijednost.

Primjer

Primatelj naknade koji ima sjedište u Hong Kongu ispostavio je račun za naknadu za licencu za korištenje audio-vizualnog sadržaja isplatitelju naknade u Hrvatskoj.  Naknada je fakturirana u iznosu od USD 1.000.  Isplatitelj naknade plaća USD 850 na račun primatelja naknade, a kunsku protuvrijednost USD 150 na uplatni račun poreza na dobit po odbitku.

Ukoliko je ugovoreno da sve troškove poreza snosi isplatitelj naknade, isplatitelj na račun primatelja naknade plaća USD 1.000, a kunsku protuvrijednost od USD 176,47 plaća na uplatni račun poreza na dobit po odbitku.

Isplatitelj naknade obračunava 25% PDV na usluge inozemnih poduzetnika na osnovicu koju predstavlja kunska protuvrijednost USD 1.000.  Ovaj obračun nema utjecaja na trošak niti plaćanje budući da se licenca koristi u poslovne svrhe.

Ostale odredbe

Isplatitelj je dužan Poreznoj upravi dostaviti pregled svih isplaćenih naknada s podacima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate i plaćenom porezu, kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku, istovremeno s predajom porezne prijave poreza na dobit.

U slučaju primjene pojedinog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primatelj naknade je dužan prije isplate dostaviti isplatitelju odgovarajući zahtjev ili potvrdu o rezidentnosti koji su propisani Pravilnikom o porezu na dobit.  Zahtjev ili potvrda moraju biti ovjereni od nadležnog inozemnog poreznog tijela.  Ako isplatitelj naknade nema ovjeren zahtjev u trenutku isplate naknade, dužan je obustaviti porez po odbitku, a primatelj naknade može tražiti povrat plaćenog poreza po odbitku po posebnom zahtjevu.

Porez po odbitku ne plaća se ako primatelj dividendi, udjela u dobiti, kamate ili autorske naknade ima sjedište u drugoj državi članici EU i ako ima više od određenog postotka udjela u vlasništvu isplatitelju naknade.  Ovakve isplate moraju zadovoljiti dodatne propisane uvjete, a za svaki ugovor o isplati naknada je potrebno ishoditi potvrdu Porezne uprave.

U naknade za autorska i druga prava intelektualnog vlasništva spadaju i naknade za ustupanje prava na uporabu intelektualnog vlasništva primjerice prava na reprodukciju, patente, licencije, uporabu imena, znaka, dizajna, modela, poslovnog postupka.  U takve naknade spadaju i naknade za softver ako se radi o ustupanju autorskih prava na korištenje softvera radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka pri čemu se ustupa na vremenski ograničeno korištenje, ali se porez po odbitku ne plaća na naknade za softver ako se radi o kupnji softvera za korištenje.  Usluge istraživanja tržišta su određivanje obilježja tržišta, mjerenje potencijala tržišta, analiza tržišnih udjela, analiza prodaje, istraživanje trendova i testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.  Usluge poslovnog savjetovanja obuhvaćaju svaki oblik poslovnog savjeta ili konzultacije.

Od poreza po odbitku izuzete su kamate na robne kredite, financijski leasing, obveznice te kamate na kredite inozemnih financijskih institucija.  Reklama odnosno promidžba ne spadaju u usluge istraživanja tržišta.  Ne smatra se uslugama poslovnog savjetovanja održavanje tečajeva, seminara, radionica i sličnih metoda poučavanja, zatim usluge inženjera, arhitekata i slične usluge koje za rezultat imaju pisane podloge o postupanju (idejni i izvedbeni projekti, nacrti, upute i druge isprave o postupanju).  Ne smatraju se uslugama poslovnog savjetovanja usluge koje se zaračunavaju kao usluge posredovanja i zastupanja u nekom poslu, usluge koje se oporezuju kao dohodak u naravi te usluge korištenja raznih baza podataka.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.