Reprezentacija, pokloni male vrijednosti, uzorci i pokloni u svrhu promidžbe

Promatramo porezni tretman troškova reprezentacije, darova (poklona) i uzoraka koji nastaju u poslovanju u odnosu s poslovnim partnerima i potrošačima s aspekta poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Ovdje opisana pravila ne odnose se na plaćanje izdataka ili davanje drugih primitaka zaposlenicima ili vlasnicima na koje je gotovo uvijek potrebno obračunati poreze i doprinose kakvi se obračunavaju kod isplate plaća ili drugih dohodaka.

Iz knjigovodstvenih evidencija o reprezentaciji, poklonima i uzorcima mora biti razvidno da se isporuke odnose na navedene troškove kako bi se izbjegla mogućnost tretiranja ovih isporuka na drugi način što može rezultirati dodatnim troškovima poreza, doprinosa i zateznih kamata na iste.

Reprezentacija

Prema članku 61. Zakona o PDV, reprezentacijom se smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez za primljena dobra i usluge koji služe za reprezentaciju.  Pretporez iskazan na ovakvim računima predstavlja trošak poslovanja zajedno s osnovicom na koju je obračunat PDV.

Propisi o porezu na dobit i porezu na dodanu vrijednost ne ograničavaju iznose reprezentacije niti učestalost takvih troškova.  Iz knjigovodstvenih evidencija mora biti razvidno kojim poslovnim partnerima su plaćeni troškovi reprezentacije što se u praksi najčešće ostvaruje zabilješkom na ulaznom računu.

Prilikom obračuna poreza na dobit 50% troškova reprezentacije nije priznat porezni rashod u skladu s člankom 7. stavkom (1) točkom 3. Zakona o porezu na dobit.

Ukoliko račun za ugošćivanje poslovnih partnera iznosi 1.000,00 kuna bez PDV, odnosno 1.130,00 kuna s PDV, dobit umanjuje svih 1.130,00 kuna.  Prilikom obračuna poreza na dobit, oporezivu dobit umanjit će samo 50% ovog troška, odnosno 565,00 kuna će povećati osnovicu poreza na dobit na koju se plaća porez na dobit po odgovarajućoj stopi ovisnoj o visini godišnjeg prihoda.

Pokloni male vrijednosti

Prema članku 136. Pravilnika o PDV, reprezentacijom se ne smatra davanje poklona u vrijednosti do 160,00 kuna, bez PDV-a, u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da

  • se daju povremeno
  • ne istim osobama
  • te da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke ili protuusluge primatelja dobra.

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.  Povremenim darivanjem smatra se davanje ne više od jednog dara istoj osobi u jednom tromjesečju.

Zakon o porezu na dobit u članku 7. stavku 1. točka 3. definira da 50% troškova ovakvih poklona nije porezno priznati rashod.

Ukoliko nabavni račun za poklon male vrijednosti poslovnom partneru iznosi 160,00 kuna neto, odnosno 200,00 kuna s PDV, trošak poslovanja iznosi 160,00 kuna od čega 80,00 kuna nije porezno priznati rashod, odnosno za taj iznos će se povećati osnovica poreza na dobit u odnosu na rezultat poslovanja.

Uzorci

Prema članku 11. Pravilnika o PDV, besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu

  • ako su ta dobra obilježena kao takva
  • i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti te
  • ako se oni daju u razumnim količinama.

Razumnim količinama smatra se ona količina koja je potrebna za procjenu uzorka koji se daje kako bi potencijalni kupac mogao nabaviti takva dobra.  Valja obratiti pozornost da ovom odredbom nije ograničena vrijednost uzoraka te će trošak uzoraka uvijek biti oslobođen obračuna PDV na njihovu isporuku bez obzira na vrijednost.

Zakon o porezu na dobit u članku 7. stavak 6. definira da se ne smatraju reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju« dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 160,00 kuna.

Iz gore navedenog slijede tri primjera tretmana troška uzoraka.

  • Ako je vrijednost uzorka 160,00 kuna bez PDV, trošak poslovanja iznosi 160,00 kuna i neće biti povećanja osnovice obračuna poreza na dobit.
  • Ako je vrijednost uzorka bez PDV 1.000,00 kuna i ako je uzorak dan na uporabu u prodajnom prostoru kupca, trošak poslovanja je 1.000,00 kuna i nema povećanja osnovice poreza na dobit.
  • Ako je uzorak vrijednosti 1.000,00 kuna bez PDV dan potrošaču, trošak poslovanja iznosi 1.000,00 kuna, a za 500,00 kuna se povećava osnovica poreza na dobit.

Pokloni u svrhu promidžbe

Članak 11. Pravilnika o PDV također određuje da se oporezivom isporukom ne smatra davanje poklona u svrhu promidžbe pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a ako se radi o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.

Zakon o porezu na dobit u članku 7. stavak 6. definira da se ovakvi pokloni ne smatraju reprezentacijom te na njih nema povećanja osnovice poreza na dobit.

Ukoliko nabavni račun za poklon u svrhu promidžbe iznosi 160,00 kuna neto, odnosno 200,00 kuna s PDV, trošak poslovanja iznosi 160,00 kuna i u cijelosti je porezno priznat rashod.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.