Obvezni doprinosi za članove uprave – direktore trgovačkih društava

Trošak koji proizlazi iz obveznih doprinosa za člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva, a koji istodobno nije korisnik mirovine, bit će najmanji ako se za njega plaćaju obvezni doprinosi na mjesečnu osnovicu od 5.967,65 kuna u poduzeću u kojem obavlja tu funkciju ili je na tu osnovicu osiguran u nekom drugom poduzeću, obrtu ili samostalnom zanimanju.  U nastavku opisujemo odredbe propisa iz kojih ovo proizlazi, a koje se također odnose i na likvidatore trgovačkih društava te upravitelje zadruga.

Vlasnik udjela u trgovačkom društvu ne mora istovremeno biti i osoba ovlaštena za zastupanje tog trgovačkog društva (član uprave ili direktor).  Ovdje opisane odredbe propisa ne primjenjuju se na vlasnike udjela koji nisu članovi uprave niti na prokuriste koji po toj osnovi zastupaju društvo.

Članovi uprave trgovačkih društava odnosno direktori koji nisu obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, primjerice nisu zaposleni niti ne obavljaju samostalnu djelatnost, plaćat će obvezne doprinose po rješenju Porezne uprave za razdoblje u kojem obavljaju tu funkciju prema članku 91.  Zakona o doprinosima.  Ovi se doprinosi obračunavaju na osnovicu od 9.181,00 kune mjesečno, a njihov mjesečni trošak iznosi 3.351,07 kuna, odnosno 40.212,84 kune za cijelu godinu.  Obvezu plaćanja doprinosa po ovakvom rješenju snosi fizička osoba koja obavlja tu funkciju zbog čega ovi troškovi ne mogu teretiti poslovanje poduzeća odnosno umanjiti osnovicu obračuna poreza na dobit.

Za direktora odnosno člana uprave koji je zaposlen u poduzeću u kojem i obavlja tu funkciju, u skladu s člankom 21. Zakona o doprinosima, poduzeće je obvezno plaćati doprinose na najmanju mjesečnu osnovicu od 5.967,65 kuna iz čega proizlazi najmanji mjesečni trošak obveznih doprinosa od 2.178,19 kuna odnosno 26.138,28 kuna godišnje.  Ovi troškovi umanjuju oporezivu dobit poduzeća.  Iznimke od ovog pravila najmanjeg troška doprinosa za članove uprave zaposlene u svom poduzeću su

  • članovi uprave koji se zapošljavaju bez prethodnog staža obveznog osiguranja pa u prvih dvanaest mjeseci ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje (trošak doprinosa iznosi najmanje 1.193,53 kune mjesečno odnosno 14.322,36 kuna godišnje);
  • članovi uprave mlađi od trideset godina s kojima društvo sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji također ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje prvih pet godina (trošak doprinosa u tom razdoblju za njih također iznosi najmanje 1.193,53 kune mjesečno odnosno 14.322,36 kuna godišnje);
  • članovi uprave umirovljenici, osim korisnika invalidske mirovine, a koji su i zaposleni na pola radnog vremena, plaćaju obvezne doprinose na osnovicu koja predstavlja ugovorenu bruto plaću.  Ako je za pola radnog vremena ugovorena bruto plaća od 2.125,00 kuna mjesečno, trošak obveznih doprinosa za ovu plaću iznosi 775,63 kune mjesečno odnosno 9.307,56 kuna godišnje.

Važno je držati na umu da će pored gore navedenih troškova obveznih doprinosa prilikom obračuna plaće nastati i obveza plaćanja poreza i prireza na dohodak, a koja ovisi o individualnom poreznom statusu zaposlenika.

Direktor odnosno član uprave koji po bilo kojoj drugoj osnovi, na primjer zaposlen je u drugom poduzeću ili je samozaposlena osoba, plaća obvezne doprinose na osnovicu manju od 5.967,65 kuna mjesečno, platit će po rješenju Porezne uprave razliku do doprinosa obračunatih po ovoj osnovici na godišnjoj razini u skladu s člancima 187.c-g Zakona o doprinosima.  Primjerice, član uprave poduzeća nije zaposlen u tom poduzeću, a drugdje je zaposlen i prima mjesečnu minimalnu plaću koja iznosi 4.250,00 kuna bruto.  Po godišnjem rješenju Porezne uprave platit će 7.523,28 kuna dodatno doprinosa za cijelu godinu, a koji ponovno ne ulaze u rashode poslovanja poduzeća u kojem je član uprave.  Članovi uprave koji su umirovljenici zaposleni na pola radnog vremena oslobođeni su ove obveze plaćanja razlike doprinosa i plaćaju ih kako je opisano u prethodnom odlomku.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.