Komplikacije u trudnoći, rodiljni i roditeljski dopust zaposlenika

Zaposlenici ostvaruju pravo na naknadu za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te potpore za  rodiljni i roditeljski dopust temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Iako odsustvo s posla u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta poduzetnici i zaposlenici najčešće doživljavaju kao jedno odsustvo, važno je razumjeti da su propisima definirane tri različite naknade:  naknada za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, potpora za rodiljni dopust te potpora za porodiljni dopust.

Ukoliko liječnik ispostavi doznaku za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, naknada za vrijeme takvog bolovanja jednaka je prosječnoj plaći isplaćenoj u prethodnih 6 mjeseci alikvotno broju sati provedenom na bolovanju.  Međutim, ova naknada ne može iznositi više od 4.257 kuna mjesečno.

Rodiljni dopust se počinje koristiti 28 dana prije očekivanog poroda, iznimno 45 dana prije očekivanog poroda što utvrđuje liječnik, a traje najdulje do navršenih 6 mjeseci života djeteta. Naknada za rodiljni dopust se utvrđuje prema prosjeku plaće isplaćene 6 mjeseci prije mjeseca u kojem rodiljni dopust počinje i jednaka je 100% prosječno isplaćene plaće u tom razdoblju.  Ne postoji ograničenje najvišeg iznosa tako obračunate naknade.  Da bi se naknada mogla utvrditi temeljem prosječne isplaćene plaće, staž osiguranja prije rodiljnog dopusta mora trajati najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u prethodne dvije godine.

Ako samo jedan roditelj koristi roditeljski dopust, isti se može koristiti od navršenih 6 mjeseci do godinu dana života djeteta za rođenje prvog i drugog djeteta, a od navršenih 6 mjeseci do navršene treće godine života za treće i svako sljedeće dijete.  Naknada za roditeljski dopust isplaćuje se u visini naknade za rodiljni dopust.  Za razliku od naknade za rodiljni dopust koja nije ograničena najvećim iznosom, naknada za roditeljski dopust ne može biti veća od 5.654,20 kuna mjesečno za prvih 6 mjeseci roditeljskog dopusta kojeg koristi samo jedan roditelj, odnosno 2.328,30 kuna za preostale mjesece roditeljskog dopusta za treće i svako sljedeće dijete.

Niti jednu od ove tri naknade zaposleniku ne isplaćuje poslodavac nego Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Poslodavac izdaje potvrdu o isplaćenim plaćama u prethodnih šest mjeseci temeljem kojih HZZO radi obračun i isplatu naknada.  Obračun naknada vrši se temeljem prosječno isplaćenih neto plaća, važno je razumjeti da u prosjeke neto plaća ne ulaze neoporezive isplate koje zaposlenik eventualno prima poput naknade za prijevoz ili prigodnih nagrada.

Za vrijeme izostanka s posla zbog bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta zaposlenici ostaju prijavljeni kod poslodavca na obveznim mirovinskim i zdravstvenim osiguranjima.  Poslodavac u evidencijama obračuna plaća sve tri odsutnosti evidentira i prijavljuje na Poreznu upravu kroz obrazac JOPPD iako za njih ne vrši niti isplatu zaposleniku niti isplate poreza na dohodak i doprinosa.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.