Kako obračunati kamate između povezanih osoba?

Porezni rizik je najmanji ako se kamate na zajmove između povezanih osoba obračunavaju po stopi koju propisuje ministar financija.

Povezane osobe mogu biti fizičke ili pravne osobe.  Povezane osobe mogu biti rezidenti i nerezidenti, odnosno imati sjedište unutar ili izvan Republike Hrvatske.

Računovodstveni standardi (MRS 24, HSFI 2) definiraju izvještavanje povezanih osoba primjerice zahtjevima za konsolidiranje financijskih izvještaja u kojima je zbrojeno prikazana njihova aktivnost i pozicija u odnosu na treće strane.

Definicija povezanih osoba u smislu računovodstvenih standarda različita je od definicije povezanih osoba u poreznim propisima pa će dva poduzeća ponekad biti tretirana kao povezana za potrebe oporezivanja i ako ne moraju sastavljati konsolidirane financijske izvještaje.  Primjer su dva poduzeća koja djeluju u različitim djelatnostima, a imaju istog osnivača.

Opći porezni zakon u članku 49. definira da su povezane osobe među ostalima i one za koje postoji velika vjerojatnost da poslovanje jedne može imati značajan utjecaj na sposobnost plaćanja druge osobe.  Zakon o porezu na dobit (ZPD) u članku 13. definira da su povezane osobe one kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.   Povezane osobe koje su rezidenti prema istom članku ZPD su samo one kod kojih jedna ima povlašteni porezni status jer plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit ili ima pravo na prijenos poreznog gubitka.

Zakon o porezu na dobit (ZPD) temelji se na načelu da transakcije između dvije povezane osobe moraju utjecati na oporezivanje porezom na dobit na isti način kako bi utjecale da su napravljene s nepovezanim osobama, odnosno po tržišnom načelu.   ZPD definira kako se tržišno načelo dokazuje za pojedine transakcije, a kod obračuna kamata i daje vrlo jasne odredbe što je porezno priznato.

ZPD u članku 7. definira da zatezne kamate između povezanih osoba nisu porezno priznati rashod. Iz toga slijedi da bi povezano poduzeće koje obračuna zateznu kamatu na svoje potraživanje time uvećalo svoju osnovicu poreza na dobit, a povezano poduzeće kojem je zatezna kamata zaračunata za taj rashod ne bi smanjilo svoju osnovicu poreza na dobit.  Budući da ne postoji zakonska obveza obračuna zatezne kamate, zatezne kamate ne moraju biti zaračunate niti između povezanih osoba.

Kamate na zajmove između dva povezana poduzeća predstavljaju prihod jednom, a rashod drugom poduzeću te na taj način utječu na poreznu osnovicu u oba slučaja.  Kako bi se smanjila mogućnost dvojbi je li taj utjecaj na tržišnim načelima, dva povezana poduzeća mogu primijeniti kamatnu stopu koju određuje ministar financija prema članku 14. stavku 3. ZPD.  Ova kamata za 2021. godinu iznosi 3,00% na godišnjoj razini (za 2020. godinu iznosila je 3,42%, za 2019. godinu 3,96%, a za 2018. godinu 4,55% na godišnjoj razini).  Obračunom kamata po navedenim stopama osigurava se da osnovica poreza na dobit nije potcijenjena u jednom niti precijenjena u drugom povezanom poduzeću.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.